Partydrivers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Host Mijn Pagina aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Partydrivers
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partydrivers worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.